Program

Spolu s odborníkmi z Tímu Hattas sme vypracovali viac ako 100 riešení, ktoré Nitra potrebuje, aby sa pohla vpred. Aktualizované dňa 11.10.2018.

Ktoré sú tie najdôležitejšie?

Kompletný program, podľa jednotlivých kapitol.

 1. Mesto 21. storočia
 2. Územný rozvoj mesta
 3. Doprava
 4. Lokálna ekonomika a rozvoj
 5. Mládež, školstvo a vzdelávanie
 6. Kultúra a kreatívny priemysel
 7. Životné prostredie
 8. Šport
 9. Sociálna oblasť 
 10. Bezpečnost

I. Mesto 21. storočia

Nitra musí byť mestom pre obyvateľov. Mestom, ktoré sa o obyvateľov zaujíma, rieši ich problémy a komunikuje s nimi. Musí zvládať meniť svoje plány, ak sa ukáže, že nie sú vo verejný prospech.

Pre mesto Nitra je dnes charakteristické, že s obyvateľmi nekomunikuje ani o témach, ktoré sa ich priamo týkajú (napr. o developerských projektoch, systéme rezidentského parkovania a pod.).

Občan ako aktívna súčasť mesta

Obyvatelia Nitry by mali mať možnosť rozhodovať o meste a kontrolovať nakladanie s mestskými financiami. Je neprípustné, aby boli rokovania komisií mestského zastupiteľstva alebo výborov mestských častí neverejné tak, ako je tomu dnes.

Mesto sa musí svojim obyvateľom priblížiť. Prečo by museli chodiť na Mestský úrad, môžu podnet riešiť elektronicky?

Zastavíme nezmyselné zadlžovanie mesta

Nitra je jedno z najzadĺženejších miest na Slovensku, a preto nemá inú možnosť, než začať fungovať efektívne. Nemôže si dovoliť vyhadzovať peniaze na projekty, ktoré neprinášajú pozitívnu zmenu. Mesto bude musieť starostlivo hodnotiť, ako bude využívať svoje zdroje.

Našim cieľom je konečne priviesť mesto Nitra do 21. storočia. 

 

 1. Efektívne mesto
  Spravíme procesný, organizačný, ekonomický a právny audit mesta s cieľom zefektívniť jeho fungovanie. Urobíme revíziu všetkých zmlúv, ktoré má mesto uzatvorené a tie nevýhodné upravíme tak, aby z nich mesto ekonomicky profitovalo.
  Mestským podnikom stanovíme kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré budú odzrkadľovať efektivitu ich fungovania, s ohľadom na ich prínos pre obyvateľov Nitry. Podľa týchto ukazovateľov nastavíme platy a odmeny ich manažérov.
  Budeme presadzovať hodnotu za peniaze a patričné odmeňovanie úradníkov, ktorí vlastnou aktivitou prispievajú k rozvoju mesta.
  Vytvoríme jednoznačné pravidlá na predaj a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta tak, aby nedochádzalo k ekonomicky neefektívnym a netransparentným machináciám. Spravíme pasportizáciu majetku, tak aby sme mali jednoduchý, jednoznačný prehľad o prenájme mestského majetku.
  Vytvoríme Inštitút mestskej politiky mesta Nitra, ktorý bude zabezpečovať monitoring a analýzu programov a projektov v meste Nitra a plniť úlohy v oblasti dodržiavanie politiky Hodnota za peniaze.
 2. Mesto pod kontrolou
  Zavedieme transparentný bankový účet pre mesto Nitra, aby bolo možné ľahko kontrolovať nakladanie s mestskými financiami. Zmluvy budeme zverejňovať v digitálne čitateľnej forme tak, aby bolo jednoduchšie v nich elektronicky vyhľadávať údaje a tým mesto kontrolovať.
  Budeme presadzovať otvorenú samosprávu podľa metodiky Transparency International, ktorá má garantovať čo najväčšiu otvorenosť a možnosť kontroly samospráv. Chceme, aby každý obyvateľ mesta vedel, kam idú jeho dane a akú protihodnotu za to dostane.
 3. Mesto podľa vás
  Vyčleníme časť rozpočtu na projekty a aktivity, ktoré si navrhnú a schvália samotní obyvatelia Nitry.
  Aktívnym ľuďom a organizáciám dáme k dispozícii nepoužívaný majetok mesta (na verejnoprospešné ciele, tak aby bol prínosom pre obyvateľov mesta).
  V jednotlivých mestských častiach budeme pravidelne organizovať plánovacie stretnutia s verejnosťou. Obyvatelia Nitry musia vedieť, čo mesto chystá a zároveň musí mesto prispôsobovať svoje plány potrebám obyvateľov.
  Sprístupníme rokovania výborov mestských častí, komisií mestského zastupiteľstva a v čo najväčšej možnej miere zapojíme do rozhodovania o budúcnosti mesta aj verejnosť.
  Chceme zapájať a rozvíjať susedské spolky a organizácie pracujúce s komunitami.
 4. Nitra bez bariér
  Služby samosprávy budú bližšie obyvateľom Nitry. Zasadíme sa o zavedenie úradníkov v teréne, ktorí budú služby poskytovať v jednotlivých mestských častiach.
  Dobudujeme elektronizáciu úradov tak, aby obyvateľ Nitry vybavil väčšinu komunikácie s úradmi z domu.
 5. Bezpečné mesto
  Budeme bojovať proti extrémizmu. Podporíme rozvoj miestnych komunít, čím predídeme vzniku vyčlenených vrstiev obyvateľstva.
  Našou snahou bude zatraktívnenie povolania mestského policajta a zvýšenie počtov príslušníkov Mestskej polície. Zlepšíme kontakt mestskej polície s občanmi.
  Obmedzíme hazard. Po vyzbieraní dostatočného množstva hlasov(24.000) v petícii proti hazardu, nebudeme predlžovať povolenie na prevádzku výherných hracích automatov v meste Nitra.
 6. Šťastné mesto
  Budeme lídri v pokrokovom myslení a v inováciách. Chceme aby sa Nitra zaradila medzi mestá, kam sa budú chodiť učiť ostatné mestá.
  Naším hlavným ukazovateľom výkonnosti bude Index šťastia obyvateľov. Ten zohľadňuje okrem iného HDP na obyvateľa, sociálnu podporu, dĺžku života, zdravie, vnímanie korupcie a spokojnosť so službami mesta.
 7. Mesto príjemné pre život
  Dôraz na zlepšenie kvality životného prostredia pre obyvateľov mesta 
  Opatrenia na prevenciu a zmiernenie rizík súvisiacich so zmenou klímy

 

II. Územný rozvoj mesta

Mesto Nitra zažíva nebývalý záujem stavebných investorov. Je to príležitosť posunúť naše mesto vpred a umožniť mu, aby sa stalo moderným a príjemným priestorom pre život.

Skutočnosť ukazuje, že mesto nevie novú výstavbu využiť vo svoj prospech a v prospech svojich obyvateľov.

Mestu Nitra chýba skupina odborníkov, ktorí by nezávisle a aktívne pracovali na jeho rozvoji a boli zárukou jeho správneho rozvoja.

Budeme preto aktívne vyhľadávať spoluprácu s domácimi aj zahraničnými odborníkmi. Budeme ich prizývať na spoluprácu a budú tak partnerom pre odbornú komisiu a úrad hlavného architekta.

Množstvo riešení už dávno existuje, nie je potrebné ich vymýšľať.

 

 1. Hlavný architekt mesta Nitra
  Zasadíme sa o vznik samostatného, od vedenia mesta oddeleného, úradu hlavného architekta mesta, ktorý bude spolupracovať s lokálnymi aj zahraničnými odborníkmi. Úlohou úradu hlavného architekta bude informovať občanov o novej výstavbe a komunikovať s nimi o ich požiadavkách na kvalitné prostredie. Bude organizovať verejné stretnutia a diskusie, zabezpečovať urbanisticko-architektonické súťaže a štúdie. Zasadíme sa o to, aby bol rozvoj jednotlivých mestských častí v súlade s  verejnými záujmami. Všetky tieto požiadavky prenesieme do záväzného materiálu vízie mesta, ako aj do územného plánu.
 2. Nový územný plán
  Súčasný územný plán je neaktuálny a nedostatočný pre rozvojové požiadavky nášho mesta.
  Budeme žiadať vytvorenie nového územného plánu, ktorý vznikne verejnou diskusiou s obyvateľmi Nitry, odborníkmi, zástupcami mesta a súkromného sektora. Územný plán musí byť zrozumiteľný dokument, akceptovaný verejnosťou a jasne stanovujúci, čo, kde a ako je možné stavať.
 3. Jasný rozvoj mesta, nová výstavba a dostupné bývanie
  Investície do rozvoja vnímame pozitívne. Ich cieľom má byť moderné mesto. Budeme presadzovať, aby každá nová výstavba bola prínosom pre danú lokalitu.
  Chceme docieliť stav, kedy budú ulice mesta ucelené, s kvalitnými verejnými priestormi, so systémom mestskej zelene a s rekreačnými plochami.
  V územnom pláne budeme presadzovať vhodné premiešanie funkcií, aby mali obyvatelia v dochádzkovej vzdialenosti priestor na nakupovanie, prácu, či oddych.
 4. Informovanosť a zapojenie verejnosti
  Súčasné investičné zámery sú predkladané verejnosti až tesne pred realizáciou.
  Budeme presadzovať, aby sa väčšie stavebné projekty prezentovali verejnosti vopred, spolu s odborne vedenou diskusiou.
 5. Aktívny a kvalitný verejný priestor
  Verejný priestor musí slúžiť všetkým – deťom, mamičkám, seniorom aj hendikepovaným. V Nitre má potenciál stať sa kvalitne riešeným a udržovaným miestom na stretávanie sa a peší pohyb. Vzorom nám môžu byť viaceré, podobne veľké, európske mestá.
  Zasadíme sa o spracovanie záväzného manuálu verejných priestranstiev a systému údržby a opráv. Bude podkladom pre esteticky zosúladené, kvalitné a komfortné verejné priestory, vhodné na každodenné používanie.
  Budeme sa snažiť jasne určiť možnosti oživenia verejných priestorov a pešej zóny.
  Pri riešení verejných priestorov bude dôležitá spolupráca mesta a jeho obyvateľov.
 6. Využime, že máme rieku
  Mnoho miest nám môže závidieť zelený koridor rieky vinúci sa mestom. Je významnou rekreačnou a vegetačnou tepnou mesta. 
  Určíme jasnú koncepciu využitia okolia rieky. Zasadíme sa o sprístupnenie nábreží a vloženie nových funkcií - posedení, malých športovísk, či detských ihrísk.
  Chceme zabrániť nevhodným zásahom do tohto priestoru a preto budeme presadzovať jeho jasné zadefinovanie v územnom pláne.
 7. Viac mestskej zelene
  Napriek tomu, že v Nitre máme krásny Mestský park a Fakultu záhradnej architektúry na SPU, v meste je stále málo zelene.
  Budeme presadzovať vytvorenie plánu budovania nových lokálnych parčíkov, detských ihrísk a líniovej zelene v zastavanom území, pozdĺž ulíc. 
  Tieto rekreačné plochy zelene a líniová zeleň musia byť systematicky prepojené, aby existovala možnosť súvislého pohybu medzi nimi, najmä v období letných horúčav.

 

 III. Doprava

Mesto potrebuje upriamiť svoju pozornosť na hromadnú, pešiu a cyklistickú dopravu. Podmienky pre motoristov závisia práve od toho, v akom stave budú tieto druhy dopravy.

Časť zo zvýšených príjmov, z projektov ako Jaguar Land Rover, plánujeme použiť práve na zlepšenie dopravy.

Budeme presadzovať efektívnu, plynulú a bezpečnú prepravu v meste, tak aby bola komfortná pre chodcov, cyklistov, cestujúcich v MHD aj pre individuálnu automobilovú dopravu.

Budeme vytvárať čo najlepšie podmienky pre efektívnu, plynulú a bezpečnú prepravu v meste a mimo neho. 

 

 1.  Kvalitná MHD
  Budeme presadzovať posilnenie kľúčových spojov a ich lepšiu nadväznosť. 
  V úsekoch, kde to je možné, podporíme vznik samostatných BUS pruhov.
  Vytvoríme podmienky pre nové denné, nočné a expresné spoje MHD.
  Zasadíme sa o aktualizáciu grafikonu MHD a jej zrýchlenie.
  Podporíme zriadenie inteligentných zastávok v centre mesta a na vyťažených miestach (Mikovíniho ulica, Výstavná ulica a pod.).
  Zabezpečíme doplnenie prístreškov na autobusových zastávkach.
  Znížime zaťaženie Mestského parku autami posilnením spojov MHD.
  Budeme presadzovať, aby bol SMS lístok cenovo výhodnejší ako lístok zakúpený u vodiča. Odbremeníme tým vodičov od predaja lístkov a skrátime čas  jazdy.
  Budeme spolupracovať so zamestnávateľmi v priemyselných parkoch s cieľom motivovať ich zamestnancov k využívaniu alternatívnej dopravy.
  Budeme presadzovať vytvorenie grafikonu a častejších spojov MHD do Parku Sever a Parku Juh.
  Budeme apelovať na posilnenie zimnej údržby autobusových zastávok a údržbovej techniky.
 2. Automobilová doprava
  Centrum mesta potrebuje odľahčenie od nákladnej dopravy. Budeme presadzovať vybudovanie vonkajšieho obchvatu mesta, prepojenie Novozámockej a Zlatomoraveckej ulice. 
  Budeme apelovať na Národnú diaľničnú spoločnosť o obchvate R1 Pribina, aby prejazd medzi zjazdmi Nitra-východ a Nitra-Sever bol zadarmo.
  Budeme sa venovať prepojeniu Krškán s križovatkou Jakuba Hraška - Orechov dvor, čo by malo za následok odklonenie nákladnej dopravy z Krškán.  
  Budeme trvať na bezplatnom využívaní vyhradených odstavných parkovísk, z ktorých budú napojené spoje MHD a cykloinfraštruktúra do iných častí mesta.
  Vytvoríme parkovacie miesta pri Hlavnej pošte s možnosťou krátkodobého parkovania zdarma.
  Zabezpečíme, aby obyvatelia a návštevníci mali pri autobusovej a vlakovej stanici priestor na zaparkovanie auta a čas na vyzdvihnutie rodiny a priateľov. Systém bude založený na princípe krátkodobého parkovania zdarma.
  Budeme presadzovať výmenu starých parkovacích automatov za také, ktoré budú akceptovať aj platobné karty. Dohliadneme na to, aby cena SMS parkovacieho lístka bola výhodnejšia ako cena lístka z automatu.
  Stanovíme presné množstvo vydaných predplatených parkovacích kariet na jednotlivé ulice. Časť parkovacích miest bude vyčlenená na krátkodobé parkovanie. Vodič parkujúci na hodinový lístok alebo rezident si tak nájde miesto na zaparkovanie.
  Zriadime parkovaciu aplikáciu, vďaka ktorej budú mať obyvatelia aj návštevníci prehľad o voľných parkovacích miestach.
  Budeme presadzovať expresnú a súvislú opravu povrchu vozovky na uliciach, ktoré to najviac potrebujú – Hollého ul., Ul. Janka Kráľa a pod.
  Podporíme systematické monitorovanie a permanentnú opravu výtlkov a väčšie množstvo finančných prostriedkov na tieto účely.
 3. Bezpečná chôdza pre zdravé mesto.
  Podmienky pre chodcov v Nitre sú nepriaznivé. Je tu pre nich množstvo prekážok a bariér.
  Podporíme myšlienku, aby bol v centre mesta aj v obytných zónach na prvom mieste chodec.
  Budeme presadzovať, aby pri súvislej rekonštrukcii chodníkov bola použitá jednotná dlažba v súlade s manuálom verejných priestorov (viď časť II. Verejný priestor).
  Prechádzka mestom by nemala znamenať obchádzanie dier a mlák na chodníkoch.
  Budeme volať po oprave prepadnutých kanalizačných poklopov a dažďových vpustí.  Chceme presadiť bezbariérové a protišmykové priechody pre chodcov v celom meste.
  Vytvoríme opatrenia na upokojenie motorizovanej dopravy v centre mesta.
  Vo vybraných miestach zvýšime bezpečnosť prechodmi pre chodcov vo výške chodníka. Auto tak prirodzene spomalí.
  Vybudujeme výsuvný stĺpik na Radlinského ul. a v mestskom parku na Sihoti pre ochranu chodcov a zamedzenie neoprávneného vstupu automobilov na pešiu zónu a do parku.
  Zasadíme sa o predĺženie času zelenej pre chodcov na semaforoch, aby prechod nebol stresujúcim útekom pred autami.
  Budeme trvať na rekonštrukcii lávky pre peších nad železničnou stanicou a dobudovaní výťahu pre bezbariérový presun.
  Chceme zimnú údržba ciest oddeliť od zimnej údržby chodníkov a cyklochodníkov. Samostatné tímy a rozdelená technika zabezpečí rýchlejšiu a zodpovednejšiu starostlivosť o chodníky.
 4. Bezpečne na bicykli
  Bicykel je odpoveďou na otázku pohodlnej a bezpečnej formy dopravy v centre a jeho širšom okolí.
  Začneme s výstavbou cyklodopravných pruhov v centre mesta.
  Pešia zóna bude otvorená aj cyklistom, ale s maximálnou povolenou rýchlosťou 10km/h.
  Opravíme prepadnuté kanalizačných poklopy na cestách a cyklochodníkoch.
  Rozšírime počet stanovísk bikesharingu a osadíme cyklomobiliár pozdĺž cyklochodníkov.
  Budeme presadzovať vznik zastrešených, kamerou chránených cyklostojanov so zamykaním o kostru bicykla a to predovšetkým na autobusovej a železničnej stanici, školách a obchodných domoch.
  V spolupráci s NSK a obcami chceme zabezpečiť predĺženie cyklochodníka na brehu rieky od obce Branč po obec Preseľany. Zároveň chceme spojiť cyklochodníkom Drážovce, Dobrotku a Mestský park.
  Budeme presadzovať častejšiu dopravnú výchovu vo vyučovaní na materských a základných školách, s hlavným zreteľom na cyklodopravu.
 5. Vlakom cez Nitru do všetkých kútov Slovenska.
  So štátom a s VÚC budeme pracovať na realizácii  priameho železničného prepojenia Nitra-Bratislava.
  Budeme presadzovať dobudovanie prístreškov pre cestujúcich na vlakových staniciach, ktoré ich stále nemajú – Nitra-zastávka a Nitra-Krškany.

 

 IV. Lokálna ekonomika a rozvoj

Nitra má nevyužitý potenciál v rozvoji služieb a veľký problém s odlivom šikovných ľudí. Svojím obyvateľom, návštevníkom a podnikateľom však má čo ponúknuť.

Môže sa stať mestom, ktoré vyťaží z prepojenia odlišných kultúr, miestom kde budú radi žiť všetci jeho obyvatelia.

Chceme, aby tu zostali žiť absolventi tunajších vysokých škôl a aby si tu zakladali rodiny a podnikanie.

 

 1. Pomoc pre začínajúcich podnikateľov
  Podporíme vytvorenie mestského inkubátora, ktorý bude poskytovať pomoc a poradenstvo začínajúcim podnikateľom a ľuďom, ktorí prichádzajú s tvorivými nápadmi.
  Podporíme podnikateľov hlavne v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotu, aby vytvárali pracovné príležitosti v meste.
  Veríme, že lokálne produkty miestnych výrobcov (ako napr. pivovarníci) dokážu preraziť aj na celoštátnej úrovni.
 2. Podporíme mladých farmárov
  Zasadíme sa o vytvorenie poľnohospodárskeho inkubátora, kde budeme v spolupráci s VÚC, za primeraný nájom, poskytovať nevyužité pozemky mesta a kraja mladým farmárom.  Pomôžeme im rozbehnúť podnikanie a zapojenie do dotačných programov Európskej únie.
 3. Nitrianska pečať kvality
  Zavedieme Nitriansku pečať kvality, ktorou budeme označovať kvalitných lokálnych výrobcov, predajcov alebo prevádzky.
  Zavedením Nitrianskej pečate kvality budeme motivovať obyvateľov aj podnikateľov, aby nakupovali tovary a služby od lokálnych výrobcov a predajcov a podporili, aby peniaze zostali v našom regióne.
 4. Do Nitry prilákame viac návštevníkov
  Spropagujeme mesto ako dovolenkovú destináciu.
  Vytvoríme združenie propagujúce miestne reštaurácie, kultúrne inštitúcie a inštitúcie cestovného ruchu.
  Zabezpečíme propagáciu aj v rámci EÚ a vytvoríme najlepšie informačné stredisko na Slovensku. 
 5. Odmeňovanie slušných podnikateľov
  V prípade, ak podnikatelia vykonávajú svoju činnosť slušne, v súlade so zákonmi a prispievajú k rozvoju mesta, zabezpečíme aby sa aj im aj mesto odmenilo, napr. formou zníženia miestnych daní a poplatkov.
  Chceme mať mesto plné slušných a poctivých podnikateľov, ktorí radi podnikajú v našom meste.

 

V. Mládež, školstvo a vzdelávanie

Mladí ľudia by mali chcieť zostať žiť v Nitre.

Mesto by sa malo zaujímať o to, čo im v Nitre chýba a malo by ich zapojiť do rozhodovania o veciach, ktoré sa ich týkajú.

Mesto musí klásť dôraz na to, aby boli mladí ľudia vzdelaní, pripravení na život, kreatívni a aby mali možnosť rozvíjať svoj talent.

Mesto vie vytvoriť podmienky pre bezpečné a inkluzívne vzdelávanie, poskytovať odbornú a poradenskú činnosť nevyhnutnú pre uskutočnenie zmien v školách a v školských zariadeniach. Zároveň dokáže aktívne podporovať ponuku mimoškolských aktivít v meste.

Modernou vzdelávacou politikou, dostatočným počtom miest v kvalitných predškolských zariadeniach, otvorenými základnými školami, voľnočasovými aktivitami a podporou neformálneho vzdelávania môže mesto zvýšiť svoju prestíž pri rozhodovaní sa mladých ľudí založiť si rodinu a bývať v Nitre.

K atraktivite mesta a schopnosti participácie a komunikácie s obyvateľmi v oblasti vzdelávania môže prispieť i spolupráca s akademickou sférou, významnými zamestnávateľmi, relevantnými inštitúciami a tretím sektorom.

 

 1. Dostatok miest v predškolských zariadeniach
  Zabezpečíme miesto v predškolskom zariadení pre každé dieťa vo veku od troch rokov.
  Efektívnym fungovaním materských škôl, podporou alternatívnych, komunitných a  firemných predškolských zariadení, rodinných centier a detských skupín poskytneme rodičom dostatočnú ponuku výberu.
  Vytvoríme tiež efektívny a transparentný systém prihlasovania a prijímania detí do predškolských zariadení tak, aby čo najlepšie zodpovedal požiadavkám a aktuálnym potrebám rodičov v Nitre.
 2. Možnosti pre moderné vzdelávanie
  Podporíme snahu pedagógov vytvoriť z materských a základných škôl čo najpriateľskejšie, starostlivé miesta pre všetky deti.
  Zabezpečíme pedagogických asistentov v materských a základných školách, čím pomôžeme žiakom, rodičom i učiteľom odstrániť zdravotné, sociálne a výchovno-vzdelávacie bariéry a tým umožníme kvalitné vzdelanie pre všetkých.
  Podporíme prípravu a realizáciu inovatívnych školských vzdelávacích a výchovných programov, podporujúcich inkluzívne vzdelávanie a podporíme zahraničnú spoluprácu a výmenu skúseností.
 3. Kvalitné stravovanie v školských jedálňach
  Vypracujeme interné kritéria na dodávateľov lokálnych surovín do školských jedálni s vyváženým pomerom kvality a ceny produktov.
  Vytvoríme modernú a atraktívnu ponuku obedov tak, aby boli vhodné aj pre deti so špeciálnymi zdravotnými nárokmi.
  Kvalitu jedál v školách budeme priebežne kontrolovať, monitorovať a zverejňovať.
 4. Školské kluby
  Budeme iniciovať zavedenie dobrovoľníctva do fungovania školských klubov – inštitút Buddyho.
  Buddy je významnou pomocou pre pedagógov v školských kluboch, dobrým vzorom a starším priateľom pre deti.
 5. Mimoškolské aktivity
  Vytvoríme priestor na realizáciu inovatívnych a zmysluplných mimoškolských aktivít podľa potrieb a záujmu mladých ľudí.
  Sprístupníme priestory škôl pre neformálne celoživotné vzdelávanie v popoludňajších a podvečerných hodinách.
  Podporíme projekty miestnych neziskových organizácií a neformálnych skupín venujúcich sa zmysluplnému tráveniu voľného času detí a mládeže.
 6. Z centra voľného času Moderné centrum mládeže
  Centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zmeníme na Moderné centrum mládeže - príťažlivé miesto trávenia voľného času detí a mládeže (aj nad 15 rokov) v prítomnosti rodičov a starých rodičov.
  Centrum bude podporovať širšie spektrum aktivít ako dnes.
  Moderné centrum mládeže bude rozvíjať znalosti, zručnosti a postoje, ktoré mladý človek potrebuje (kompetencie v oblasti zamestnanosti, podnikania, neformálneho vzdelávania, sociálneho začlenenia, globálneho vzdelávania, participácie, zdravého životného štýlu, či dobrovoľníctva).
  Veľa zo súčasných aktivít presunieme, resp. ponúkneme profesionálom (športové kluby, umelecké školy).
 7. Aktívne zapojenie mládeže do rozhodovania
  Budeme aktívne spolupracovať s mládežníckym parlamentom. Bude fungovať s podporou mesta, no bude od neho nezávislý.
  Zástupca mládežníckeho parlamentu bude členom Komisie mestského zastupiteľstva pre školstvo, mládež a šport. Bude môcť vstupovať do rozhodovania o otázkach, ktoré sa týkajú mladých ľudí v Nitre.
  Pravidelne budeme zisťovať potreby mladých ľudí, aby sme na ne vedeli reagovať a tým zvyšovali kvalitu ich života v Nitre.
 8. Bezpečné zóny pre neorganizované trávenie voľného času
  Zasadíme sa o vybudovanie priestorov, kde budú môcť mladí ľudia slobodne a neorganizovane tráviť voľný čas a zároveň sa o nich rodičia nebudú musieť báť.
  V týchto priestoroch budú prítomní pracovníci s mládežou, tréneri, animátori, sociálni pracovníci a pod. Budú pripravení pomôcť, no nebudú ich viesť ako krúžkovú činnosť. Zároveň sa budú starať o bezpečnosť mladých ľudí v týchto priestoroch.
  Zóny budú rovnomerne rozmiestnené a dostupné vo všetkých častiach mesta. 
 9. Participatívny rozpočet pre mládež
  Pre mládež vyčleníme samostatný rozpočet.
  O jeho použití budú rozhodovať samotní mladí ľudia. Bude to suma viazaná na menšie projekty realizované mládežou.
  Rozpočet bude otvorený mládežníckym organizáciám, základným a stredným školám v meste a všetkým skupinám mladých, ktoré vymyslia prínosné aktivity pre mládež v meste Nitra.
 10. Komunikácia mesta s mládežou
  Mladí ľudia sú špecifickou meniacou sa skupinou.
  Komunikovať s nimi treba ich jazykom, pýtať sa ich a rozprávať sa s nimi v neformálnom prostredí.
  Vytvoríme pre mladých špeciálny virtuálny priestor (stránka mesta pre mladých, sociálne siete a pod.).
  Budeme organizovať neformálne diskusie a iné aktivity s cieľom podporiť komunikáciu s mladými ľuďmi.
 11. Aktívny záujem o stredoškolskú mládež
  V meste Nitra pôsobí 18 stredných škôl. Mladí ľudia vo veku 15-19 rokov sú jednou z najzraniteľnejších skupín obyvateľov. Hoci stredné školy patria pod správu VÚC, treba sa týmto mladým ľuďom špeciálne a cieľavedome venovať.
  S pomocou mládežníckeho parlamentu, organizácií venujúcim sa mládeži a sociálnej prevencii budeme s týmito mladými ľuďmi pravidelne komunikovať, počúvať ich a podporovať.

 

VI. Kultúra a kreatívny priemysel

Model fungovania kultúry v meste Nitra, kde hlavným organizátorom kultúry a kultúrnych podujatí je samotné mesto, je zastaraný a neefektívny. Podľa nás, má mesto Nitra pre kultúru hlavne vytvárať podmienky a priestor. Pričom, do tohto modelu je nutné pribrať jednu zložku a ňou je kreatívny priemysel, ktorý prepája kreativitu, výrobu a priemysel. 

 

 1. Priestor pre kultúru
  Budeme sa snažiť o vytvorenie kreatívneho centra v priestoroch bývalých vojenských kasární Zobor, ako aj o sprevádzkovanie Kina Palace na Radlinského ulici ako kultúrneho priestoru.
  Budeme podporovať rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu v Nitre.
  Nevyužívané priestory vo vlastníctve mesta poskytneme, za výhodných podmienok, organizáciám, ktoré sa venujú umeniu a kultúre v Nitre.
  Budeme presadzovať, aby kultúrne aktivity boli prístupné každému, nielen v centre mesta.
 2. Budeme podporovať organizátorov podujatí v Nitre.

   

 3. Podporíme vznik nových festivalov
  Chceme, aby k existujúcemu festivalu Divadelná Nitra pribudli ďalšie festivaly, ktorých program by sa rozliehal po celom meste, mali by medzinárodnú účasť a približovali by obyvateľom Nitry súčasné umenie.

 

VII. Životné prostredie

Mesto Nitra je situované v krásnej polohe na rozhraní Podunajskej nížiny a pohoria Tríbeč, z čoho vyplývajú aj mnohé prírodné danosti a rozvojové potenciály územia. V okolí mesta bol dostatok kvalitných pôd, vodné zdroje, lesy, vzácne prírodné územia. Žiaľ, najmä v dôsledku nevhodnej urbanizácie a rozvoja priemyslu je časť týchto hodnôt zničená a ďalšie sú ohrozené.

Medzi priority múdreho mesta by mala patriť aj ochrana životného prostredia pre jeho obyvateľov, návštevníkov a aj pre ďalšie generácie. V tejto oblasti budeme preto presadzovať nasledovné zásady:

 

 1. Ochrana a udržateľné využívanie prírodných zdrojov v zázemí mesta (najmä pôdy, vody, ovzdušia, bioty a biodiverzity a celkového prírodného potenciálu) – minimalizácia strát prírodných hodnôt, podpora ekologickej kvality a stability územia, zlepšenie podmienok pre rekreáciu a oddych v prírode, zachovanie prírodných hodnôt aj pre nasledujúce generácie
 2. Ochrana zdravého životného prostredia pre obyvateľov mesta – primerané plánovanie a manažment urbanizácie, výrobných a komunálnych činností na území mesta, s cieľom minimalizácie znečistenia ovzdušia, vody, hluku a iných rizikových faktorov, zlepšenie odpadového hospodárstva, zmiernenie rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy, podpora budovania zelenej infraštruktúry na území mesta
 3. Podpora moderného ekologického hospodárstva a moderných spôsobov urbanizácie na území mesta – mesto bude v rámci svojich kompetencií dbať na dodržiavanie limitov a noriem, využívanie moderných technológií, usmerňovanie urbanizácie a výstavby
 4. Podpora environmentálnej výchovy a vzdelávania obyvateľov a návštevníkov mesta – začlenenie tejto oblasti do manažmentu mesta: aktívne zapojenie mesta do environmentálnej výchovy na všetkých stupňoch škôl, propagácia a osveta aj medzi obyvateľmi mesta.
 5. Zavedenie podpory verejných projektov ovocných sadov, komunitných záhrad, chovu včiel ...
 6. Podpora triedenia odpadu - viac separačný nádob pre bytovky a ku každému rodinnému domu, menšie separačné naádoby vo verejných priestranstvách, kúpalisku.
 7. Starostlivosť o naše stromy arboristami a kontrola náhradnej výsadby.
 8. Znižovanie tvorby odpadu - podpora projektov zameraných na zero waste.

 

IIX. Šport

 

 1. Zapojenie sa do projektu Youth in Europe
  Vďaka tomuto programu sa na Islande sa opíja 8 krát menej mladistvých ako pred 20 rokmi. Podarilo sa to vďaka programu na podporu zdravého životného štýlu, ktorý kladie veľký dôraz na šport. Mestá, ktoré sa zapojili do Mládež v Európe, hlásia aj iné výhody. Napríklad v Bukurešti klesol spolu s užívaním alkoholu a drog aj počet samovrážd u mladých. Zo Slovenských miest je v tomto programe už zapojené mesto Šaľa.
 2. Viac športových možností pre všetky skupiny obyvateľov v meste. Jednou z našich priorít bude vybudovanie modernej plavárne s wellness, premena kúpaliska na moderné outdoorové vodné centrum a verejné ihriská, ktoré bude mesto spravovať a udržiavať. Budeme aktívne hľadať riešenia na to, aby aj školské športoviská fungovali ako športoviská pre verejnosť, najmä v poobedných hodinách. 
 3. Zavedieme online predajný a rezervačný systém športovísk, aby boli pre verejnosť čo najviac prístupné a vopred rezervovateľné. 
 4. Sprehľadníme financovanie športu. Nastavíme novú dotačnú schému, ktorá bude založená na jasnom bodovom ohodnotení. Vytvoríme systém verejne záväzného bodovacieho systému. v ktorom sa bude zohľadňovať množstvo kritérií, najmä však úroveň súťaže, úroveň trénerov, členská základňa a výsledky klubu.
 5. Viac športových podujatí. Je pre nás dôležité, aby športové skupiny mohli organizovať čo najviac športových podujatí. Preto zavedieme transparentný bodovací systém pre športové podujatia. Športoví organizátori budú môcť presne vedieť, aký príspevok od mesta na ich športovú akciu určite dostanú. Takto sa mesto stane spoľahlivým partnerom našich športových podujatí a množstvo a kvalita športových podujatí v Nitre bude stúpať. 
 6. Spolupráca s ďalšími záujmovými skupinami.  Budeme spolupracovať s ďalšími našimi skvelými športovcami, s ktorými mesto doteraz nespolupracovalo. Práve oni majú čo povedať k úrovni športu v našom meste. Preto sa sústredíme na spoluprácu s nimi pri organizovaní rôznych súťaží, podujatí, workshopov a podobne. Budeme aktívne spolupracovať so Slovenským olympijským výborom (SOV), aby sme vytvorili systém efektívneho využívania športových poukazov u obyvateľov Nitry všetkých vekových kategórií. Táto spolupráca mesta so SOV zabezpečí, že naši občania a mládež budú môcť zadarmo športovať rekreačne alebo súťažne v rámci športových klubov.

 

IX. Sociálna oblasť

 

 1. Odpustíme poplatok za smetné seniorom, ktorí oproti ostatným skupinám obyvateľov produkujú výrazne menej odpadov.
 2. Zavedieme efektívny systém poukážok na kultúru, masáže, či iný relaxačný balík pre seniorov.
 3. Zriadime projekt Hurá na výlety, v rámci ktorého budú seniori môcť navštíviť zaujímavé miesta za minimálne náklady z vlastného vrecka.
 4. Zavedieme program pre integráciu Rómov. Vytvoríme priestor pre odborné riadenie mediácie a efektívnej komunikácie medzi skupinami obyvateľov, ktoré sú v konflikte. Podporíme vznik komunitných mediačných organizácií a takzvaných zmierovacích rád, ktoré budú štartovacím opatrením pri dosahovaní dôstojného spolunažívania.
 5. Proaktívne budeme vytvárať priestor pre možnosti integrácie prisťahovalcov v našom meste. Už teraz má naše mesto príklady pozitívnej integrácie. Budeme proaktívne podporovať dialógy medzi pôvodnými a novými obyvateľmi v meste.

X. Bezpečnosť

„Je lépe zločinu předcházet než jej trestat!“
Cesare Beccaria (1738 – 1794), O zločinech a trestech

Medzi rokmi 2014 až 2016 znížili v českom Kolíne kriminalitu o 56%, majetkovú o viac ako 70%. Podobný projekt zavedieme aj v Nitre. Klúčovým faktorom v tomto projekte je prepojenie jednotlivých organizácii zodpovedných priamo, či nepriamo za bezpečnosť v meste, identifikovanie rizikových miest v meste a komunikácia s občanmi. 

 

 1. Vytvorenie pracovnej skupiny - Mestský úrad - odbor sociálnych vecí, Mestská polícia, Polícia SR, Centrum Slniečko, Združenie STORM, ...
 2. Pomoc pri zbere podpisov v petícii za zrušenie výherných automatov v meste
 3. Vytvorenie webovej stránky bezpecnanitra.sk, na komunikáciu s občanmi
 4. Usporadúvanie kurzov sebaobrany pre obyvateľov mesta
 5. Audit bezpečnosti pre obytné bloky
 6. Identifikovanie problémových oblastí a posilnenie hliadok v týchto častiach a hľadanie riešení s odborníkmi.
 7. Pozastaviť vvydávanie stavebných povolení pre ubytovne