Inštitút mestskej politiky Nitra

(1) Čo je Inštitút mestskej politiky Nitra:

Inštitút mestskej politiky mesta Nitra (ďalej len „IMP Nitra”) bude zabezpečovať monitoring a analýzu programov a projektov v meste Nitra a plniť úlohy v oblasti dodržiavanie politiky Hodnota za peniaze. Pôjde o odbor, ktorý bude dodržiavať princípy efektívneho a ekonomického riadenia mesta, dodržiavanie a uvedenie politiky Hodnota za peniaze do praxe. Aby bola zmena reálna, nový odbor musí mať dostatočné personálne, odborné, technické a materiálne kapacity. Musí byť inovatívny a prilákať špičkových expertov, ktorí budú schopní vypracovať dokumenty, analýzy a iné materiály plne v súlade s najmodernejšími poznatkami a faktami, ale s prihliadnutím na miestne pomery. Dôležitá súčasť je určenie a rešpektovanie adekvátneho postavenie odboru, aby výstupy jeho práce boli dostatočne zaväzujúce pre všetkých aktérov, no zároveň si musí udržať istý stupeň nezávislosti. Preto považujeme vytvorenie nového odboru IMP Nitra pomocou zmeny organizačnej štruktúry mestského úradu za inovatívne riešenie, ktorým dosiahneme úspory a zlepšenie kvality života v meste. Generálny riaditeľ IMP Nitra zodpovedá za plnenie úloh odboru primátorovi.


(2) IMP Nitra bude plniť v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi najmä tieto úlohy:

a) vypracováva zásadné, dlhodobé a strategické ciele;
b) zabezpečuje analytickú činnosť podľa aktuálnej potreby;
c) poskytuje podklady k strategickým cieľom pre jednotlivé organizačné útvary;
d) zabezpečuje plánovanie monitorovanie a vyhodnocovanie makroekonomických a výkonnostných parametrov;
e) pri analytickej a strategickej činnosti využíva všetky dostupné databázy;
f) pri strategickej a analytickej činnosti spolupracuje s jednotlivými komisiami a poradnými orgánmi, inými orgánmi ústrednej štátnej správy, so samosprávnymi krajmi, s orgánmi verejnej správy, so stavovskými a profesijnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami;
g) spolupracuje pri vypracovaní vecných podkladov projektov a programov;
h) koordinácia projektov a programov;
i) spolupracuje s národným Inštitútom finančnej politiky;
j) zúčastňuje sa na medzinárodnej spolupráci;
k) pravidelne reportuje stav plnenia stratégií, programov a projektov;
l) podporuje organizovanie konferencií a workshopov.


(3) IMP Nitra sa člení na:

a) Oddelenie ekonomiky
b) Oddelenie stratégie
c) Oddelenie komunikácie

Oddelenie ekonomiky plní v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi úradu, podriadenými organizáciami a s spoločnosťami s majetkovou účasťou mesta úlohy súvisiace s hodnotením projektov, plánov a iných rozvojových aktivít z vecnej a ekonomickej stránky.

Oddelenie ekonomiky najmä:

• zabezpečuje obstaranie analytických podkladov a materiálov pre kvalifikované rozhodovanie a hodnotenie – benchmarking / porovnávanie a posudzovanie výhodnosti, cost benefit;
• zber a analýza dát
• analýzu tvorby procesov rozvoja mesta;
• koordinácia projektov, rozvojových aktivít a významných investícií;
• vyhodnotenie výsledkov;
• spolupráca pri obstarávaniach a plánovanie centrálneho obstarávania;


Oddelenie stratégie

Oddelenie stratégie plní v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi úradu úlohy súvisiace s plnením strategických cieľov.

Odbor stratégie najmä:

• navrhuje a koordinuje prípravu zásadných smerov a priority rozvoja;
• zabezpečuje spracovanie strategických cieľov, dokumentov mesta a koncepčných materiálov, zabezpečovaní podkladov pre vypracovanie a koordinovaní aktivít súvisiacich s ich vypracovaním;
• vyhodnocuje strategické plány;
• vypracováva návrhy stratégie rozvoja rezortu vrátane stanovenia predpokladaných výdavkov na realizáciu strategických projektov;
• iniciuje zmeny, ktoré súvisia so strategickými cieľmi;
• v rámci implementácie strategických plánov sa podieľa na tvorbe konkrétnych programov, rozpočtov a procedúr.


Poznámky na vysvetlenie:

IMP Nitra je odbor zodpovedný za efektívne riadenie mesta, šetrenie, dodržiavanie princípu hodnoty za peniaze, rozvoj mesta. V rámci programu www.hattasprimátorom.sk spadá IMP Nitra pod mesto 21. storočia, ide o odbor v rámci úradu, resp. nástroj, ktorý sa stará o efektívne fungovanie mesta, kontrolu projektov mesta, príspevkových organizácií a mestských firiem, prípravu strategických dokumentov, analýz a vyhodnocovaniu nákupov a projektov + podpora pri verejných obstarávaniach (centrálny nákup, a pod.) a spolupráca s inými útvarmi podľa potrieb mesta. IMP Nitra aktívne spolupracuje s inými útvarmi a odbormi, napríklad s nezávislým útvarom Hlavného architekta mesta Nitry, ktorý má na starosti urbanizmu, rozvoj a plánovanie (pozri napr. IRP Praha). IMP Nitra predstavuje ekonomickú hlavu, ktorá zabezpečuje hodnotenie zákazoch a ich predpokladaných cenách, porovnávanie, atď.

Jednoducho povedané IMP by bolo o hlavne o šetrení, efektívnosti, analýzach, porovnávaní zákaziek z iných miest, určovaní predbežných hodnôt zákaziek), kontrola projektov mestských firiem a podriadených organizácií, centrálne obstaranie vybraných tovarov a služieb, tak aby sa dosiahlo šetrenie a zjednodušenie procesov (mobil, internet, atď.). Druhá úloha IMP Nitra je plánovať a analyzovať. Jednoducho povedané hodnota za peniaze v praxi + spracovávanie významných dokumentov a politík, ktoré sú predpokladom pre rast kvality života. Nie s orientáciou na urbanizmus, ale na ekonomiku.

1. Tvorba stratégií a dokumentov,
2. Analýzy,
3. Hodnotenie projektov mesta, podriadených organizácií a mestských firiem,
4. Hodnotenie a určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri verejnom obstarávaní,
5. Benchmarking / porovnávanie cien s inými mestami, cost benefit,
6. Aktívna spolupráca s inými útvarmi na úrade,
7. Podlieha priamo primátorovi.